کسب و کارهای بداهه

هر ایده کسب و کاری به صورت بداهه در لحظه ای خاص آرام آرام و بعضا به یکباره در ذهن کارآفرین شکل می‌گیرد. اگر چگونگی رسیدن شفاف نباشد این ایده در همان حد باقی می‌ماند. ما به کسب و کارهای نوپا در چگونه دست یافتن به رویاهایشان کمک می‌کنیم.